Marxilainen Työväenliitto
http://www.mtl-fi.org, mtl@mtl-fi.org
10.4.2007, 21.49

 

Yhteisrintaman tarpeellisuudesta Suomessa

Avoin kirje vasemmistolle

Toverit

1. TYÖVÄENLIIKKEEN yhteistyön ja yhteistoiminnan uudelleen organisoiminen on noussut eduskuntavaalien jälkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi järjestäytyneessä vasemmistossa. Ahtaassa puoluepolitikoinnissa pysyminen ei vallitsevassa suomalaisessa poliittisessa tilanteessa ja ilmapiirissä enää riitä tehokkaana työväestön etujen puolustamiskeinona. Tarvitaan yhteisiä keskusteluja laajalti yli puolue- ja järjestörajojen, sen määrittelemiseksi miten ja millä lailla eri työväenliikkeen poliittiset suuntaukset voisivat yhdessä paremmin vastata aikamme asettamiin alati kasvaviin haasteisiin ja kyetä tarjoamaan työväestölle ja vähäosaisille ihmisille heidän silmissään uskottavan poliittisen vaihtoehdon ja joka myös kykenee toimimaan konkreettisesti näiden etujen puolesta.

2. TAVOITTEESEEN pyrkiminen edellyttää halua ja kykyä nähdä poliittinen tilanne laaja-alaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä ennakoida poliittisen vallan oikeistolle siirtymisen odotettavissa olevat seuraukset, jotka eivät tule helpottamaan kansalaisten suuren enemmistön tarpeita sen enempää kuin vastaamaan heidän toiveitaan ja odotuksiaan yhteiskunnallisesta, taloudellisesta tai sosiaalisesta kehityksestä. Yhteinen ja laajalta pohjalta lähtevän poliittisen keskustelun aikaan saamisen välttämätön ehto on se, ettei miltään taholta aseteta kynnyskysymyksiä ja ehtoja ennen keskusteluja, eikä mitään tahoa suljeta pois keskusteluista ennen kuin niitä on edes käytykään. Se edellyttää myös vilpitöntä, mutta samalla myös terveen kriittistä asennoitumista niin omaan kuin muidenkin vasemmiston suuntausten poliittisiin asenteisiin, linjauksiin, menettelytapoihin, taktisiin keinoihin ja päämääriin.

3. KESKUSTELUJEN tarkoitukseksi ja päämääräksi tulee asettaa se, että selvitetään yhteisesti minkälaisessa muodossa ja puitteissa yhteinen vasemmistolainen toiminta on mahdollista, oikeiston jatkuvasti kasvaneeseen integroitumiseen vastaamiseksi. Kysymys siitä millä lailla ja mitä keinoja käyttäen vasemmiston tulisi organisoida laaja-alaista poliittista vastarintaa, ei nykyisin ole mikään vähäpätöinen taktinen kysymys, vaan kaikille yhteinen strateginen ongelma. Sitä ei näin ollen voi myöskään menestyksellisesti käsitellä puoluepolitiikan ahtaista näkökulmista käsin. Keskustelujen kuluessa tulee asettaa päämääräksi sen kaikinpuolinen selvittäminen, mihin, millä lailla ja millä ehdoilla kukin taho voisi tuoda oman panoksensa yhteiseen toimintaan oikeistolaista politiikkaa ja sen väistämättömiä seurauksia vastaan. Vasemmistolaisen yhteisrintamapolitiikan edellytykset ovat kypsymässä Suomessa.

4. TULEE pyrkiä luomaan kaikkien näissä poliittisissa keskusteluista mukana olevien tahojen yhteisesti miettimä ja demokraattisessa järjestyksessä neuvottelema 'minimiohjelma', joka lähtee niistä asioista, teemoista ja keinoista, jotka kaikki mukana olevat tahot voivat hyväksyä ja joihin ne voivat sitoutua. Tämän ohjelman pohjalta tulee pyrkiä luomaan yhteiset tunnukset ja taktiikka, joita kukin poliittinen puolue tai järjestö voi ajaa oman näkökulmansa ja erityisintressiensä kannalta, omien resurssiensa mukaan.

5. VUOROPUHELUSSA ja keskusteluissa olisi hyödyllistä jo alusta alkaen lähteä jonkinlaisen yhteisesti organisoidun ja myös koordinoidun työväenliikkeen, ay-liikkeen ja vasemmistolle läheisten kansalaisjärjestöjen voimin toteutettavasta konkreettisesta "voimannäytöstä". Esimerkiksi festivaalin tms. Tähän tarkoitukseen kyettäisiin epäilemättä kanavoimaan yhteisesti myös runsaasti resursseja. Väheksyä ei voi työväenliikkeen yhteisen kollektiivisen ponnistuksen synnyttämää yleistä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvua ja keskinäisen solidaarisuuden kehittymistä, joita nyky-yhteiskuntamme kipeästi kaipaa ja jonka puute vaikuttaa negatiivisemmin juuri poliittisen kentän vasemmalla laidalla. Yhteinen kollektiivinen kokemus ei voi olosuhteita ja vasemmiston poliittista taistelukykyä ainakaan olennaisesti heikentää.

6. ON SELVÄÄ ettei tehtävä tule olemaan helppo, mutta siihen ryhtyminen on aikamme kehityksen asettama haaste johon poliittisen vasemmiston on kyettävä vastaamaan, niiden ihmisten puolesta joiden etuja se ajaa. Tämä työ tulee aloittaa välittömästi. Mieluiten jo tänään.

10.4.2007

Marxilainen Työväenliitto